top of page

RECREATIONAL COURSES

CC   :  Competent Crew

FL   :  Flotilla Skipper

BBC: Bareboat Captain

VHF

MOYC   : Master Of The Yacht Coastal

MOYO  : Master Of The Yacht Offshore

MOYOc: Master Of The Yacht Ocean

 

CCinst   : Competent Crew Instructor

FLinst   : Flotilla Skipper Instructor

BBCinst: Bareboat Captain Instructor

 

 

MOYC inst  : Master Of The Yacht Coastal      

MOYO inst : Master Of The Yacht Offshore     

MOYOcinst: Master Of The Yacht Ocean         

PROFFESSIONAL COURSES

DH   :  Deck hand

VHF 

RIB  : Rib Master

JSO : Jet Ski Operator

MOYC   : Master Of The Yacht Coastal      200t

MOYO  : Master Of The Yacht Offshore    200t 

MOYOc: Master Of The Yacht Ocean         200t

Stability 

 

MOYO  : Master Of The Yacht Offshore    350t 

MOYOc: Master Of The Yacht Ocean         350t

 

MOYO  : Master Of The Yacht Offshore    500t 

MOYOc: Master Of The Yacht Ocean         500t

 

Oiler

Y3 Eng.=Y3 Engineer 750 Kw

Y2 Eng=Y2 Engineer    1.500 Kw                                         Y1 Eng.=Y1 Engineer   3000 Kw +                      

Cheff                                                         

Hostess

         Name                        Level of License

VELİ YALCIN                                          CC

VEDAT OZGUR                                  MOYO

VAHDETTIN ESENBAHAR                   GOC

VADIM LEONOV                                  VHF

VADİM MACOVEİ                                 BBC

VADİM MACOVEİ                                 VHF

VADIM DOMASHNY                             BBC

VADIM ZAYTSEV                                  BBC

VAHAN PETER.                                      FL

VAREL DAVID                              VHF BBC

VARELA ARMANDO MANUEL     VHF BBC

VARELA BRIANA ELSIE               VHF BBC

VARELA DAVID                            VHF BBC

VARELA EMİLY RUTH                  VHF BBC

VALERIE MİNOR                                    CC

VLARITY PISANOV                              BBC

VALERIIA VDOVENKO                 VHF BBC

VASILII ASTANEEV                              BBC

VASYL KOVACH                            VHF BBC

VEDAT OYGUR                             VHF BBC

VEHBİ BABA                                   VHF FL

Verda Ozden                                          CC

VELİ YALCIN                                          CC

VANERA AHFIGULLİANA            VHF BBC

VARENA MULTHAUPT                 VHF BBC

ERDA OZDEN                                         CC

VİLARA IRMAK BİLGİÇ.                        CC

VIYCHESLAV YUSUPOVMOYC P/V,S/V,VHF

VIACHESLAV RUDENKO              VHF BBC

VIACHESLAV SHKARUBA            VHF BBC

VICTOR MARTYSHOV                 instr.BBC

VIKTORIA VOLODKINA                         CC

VIKTORIA ZIMENKOVA               VHF BBC

VIOLETTA MALYSHKO                        BBC

VITALII FEDERCHENKO                      BBC

VITALII NAZARENKO                            FL

VITALII YARTSEV                                BBC

VLADIMIR AFANASENKO VHF.           BBC

VLADIMIR BUGULOW                           CC

VLADIMIR GRADOV                         MOYO

VLADIMIR LAGUNOVICH                    BBC

VLADIMIR PROKOPENKO                   BBC

VLADIMIR PINCHUK                  VHF,BBC

VLADIMIR SMIRNOV                             CC

VLADISLAV MEDVEDIK               VHF BBC

VOLKAN CAN TANER                            CC

VOLKAN GECGIL                                   CC

VOLKAN MIRZALI                            MOYO

VOLKAN SIMSIRKAYA                           CC

VOLKAN SORARLI                                 CC

VOLODYMYR TROKHYMENKO              CC

VSEVOLOD KARATEEV             VHF MOYO

VURAL ZELİHA                                      CC

W

WERNER ROHDE                                   CC

bottom of page